Flere utsetter pensjon: nordmenn vil stå lenger i jobb.

Nordmenn ser ut til å både ha et mer realistisk bilde av når vi kan gå av med pensjon, og et større ønske om å stå i jobb lenger sammenlignet med resten av verden
Flere utsetter pensjon: nordmenn vil stå lenger i jobb.
Personal

Randstad – enkel og profesjonell innleie

Nærmere to av tre nordmenn forventer å jobbe etter fylte 65 og kun 13,3 prosent forventer å pensjonere seg før fylte 60, viser Randstad Workmonitor.

Eldre i arbeid er fornuftig og god politikk for AS Norge. De som jobber med å se inn i glasskulen om Norges fremtid, er enige om at vår økonomiske bærekraft blir betydelig bedre om eldre arbeidstagere jobber lenger. 

Jobben er viktig for folk

– Randstad sin undersøkelse bekrefter at det fortsatt er en jobb å gjøre, men også at den tverrpolitiske satsningen på å få flere folk til å stå lenger i jobb ser ut til å ha hatt en positiv påvirkning på nordmenns holdninger til pensjon og arbeidslivet. Litt fler enn en av tre sier at de vil utsette pensjonstilværelsen fordi de ønsker og trenger å ha jobben i livet. Økonomi er dermed ikke det eneste som påvirker om vi blir værende i arbeidslivet, forteller Eivind Bøe, administrende direktør i Randstad Norge.

Det har blitt skrevet en del om hvorvidt Norge har lykkes så langt med en fremtidsrettet eldrepolitikk i arbeidslivet. Undersøkelsen kan indikere fremgang på området. Nordmenn ser ut til å ha ganske realistiske forventninger til når de kan gå av med pensjon.

– Slik vi ser det så bunner dette både i et personlig ønske om å stå lenger i jobb, men også en større realisme knyttet til egen økonomi som pensjonist, sier Bøe.

Må fortsatt satse på seniortiltak

Selv om vi forventer å stå lenger i jobb, så må det fortsatt jobbes for å nå de politiske målene. En av fire nordmenn melder fortsatt et ønske om å pensjonere seg mellom 50 og 60 år. Tidligste mulig uttak av pensjon fra folketrygden er som kjent fra 62 år. (Globalt melder en av tre det samme)

– Det er fortsatt mange som ønsker å pensjonere seg tidlig, og vi ser at den politiske målsettingen om å øke avgangsalderen fra yrkeslivet ikke kan nås med det samme, noe som også er et tydelig signal på at arbeidsplassene må satse mer på seniorpolitikk, mener Bøe.

Trivsel på jobben er sannsynligvis en avgjørende faktor for veldig mange. Det er godt dokumentert at ledelse og personalpolitikk påvirker pensjonsalder i både positiv og negativ retning.

– Å jobbe forbyggende med arbeidsmiljøet har betydning for folks valg av pensjonstidspunktet. Muligheter for å tilegne seg kompetanse, utvikle seg og livslang læring har også betydning for hvor lenge folk arbeider. Arbeidsplassen er en velegnet læringsarena for seniorene, men det forutsetter at man får anledning til å fortsette å vokse og få tillit, sier Bøe.

Fem konkrete tips for bedre seniorpolitikk på arbeidsplassen

  • Holdninger og inkludering. Skape team som kombinerer ulike aldre og bakgrunner for å bygge ned negative stereotypier. Dersom unge og eldre arbeider tettere sammen vil de vurdere hverandre mer positivt.
  • Mobilitet og muligheter. Sette senkarriereplaner i system – så senioransatte har mobilitet til å foreta interne jobbskifter og søke seg til ansvar for arbeidsoppgaver som de opplever som relevante og interessante.
  • God ledelse. Kompetanseheving blant ledere om aldring og arbeid, holdning til alder og diskriminering, kunnskap om læring i voksen alder og hva som skaper en god senkarriere.
  • Kompetanse og læring. Både unge og eldre må involveres i utvikling av nye arbeidsprosesser og ny teknologi, det handler overordnet om kompetanseutvikling og livslang læring.
  • Belønnings- og tilretteleggingstiltak. Ekstra ferieuke er et lovfestet tiltak, men ange arbeidsplasser har tilleggsordninger og fokus på god tilrettelegging. Mange seniorer legger vekt på redusert og mer fleksibel arbeidstid og mindre belastende arbeid.

Hele undersøkelsen finner du her