Mindre klimagassutslipp med Preems biodrivstoff

I 2019 utgjorde bærekraftig biodrivstoff 24 % av Preems totale omsetning til transportsektoren. Det overgår myndighetenes krav med 12 prosent, og bidrar til å styrke overgangen til et mer bærekraftig samfunn.
Preem biodiesel
Gallery image

Preem ønsker å omsette så mye bærekraftig biodrivstoff som mulig. På denne måten kan utslipp av klimagasser fra transportsektoren reduseres i størst mulig grad. Deres omsetning i 2019 bidro til at kjøretøy på norske veier reduserte sine utslipp av klimagasser med nesten 30 000 tonn* CO2-ekvivalenter**.

Omsetningskravet

Det årlige omsetningskravet for bærekraftig biodrivstoff til veitrafikk var i 2019 satt til 12 %. Omsetningskravet er regulert i produktforskriften kapittel 3.

Miljødirektoratet har ansvaret for oppfølgingen av omsetningskravet. Det håndteres ved at Preem og andre omsettere årlig sender inn revisorkontrollerte rapporter til Miljødirektorateet.

Rapporten for 2019 er verifisert av PwC og viser at Preem omsatte drøye 24 % biodrivstoff til transportsektoren (inkludert dobbeltelling). Omsetningskravet ble altså overoppfylt med 12 prosentpoeng.

Regelverket har også krav til andel avansert biodrivstoff og biodrivstoff i bensin. I 2019 var disse kravene satt til henholdsvis 2,25 % og 4 %. Rapporten for 2019 viser at Preem omsatte nesten 8 % avansert biodrivstoff og 6,6 % biodrivstoff i bensin.

Kunderapporter

Preem utsteder årlige kunderapporter for bærekraftegenskapene til det omsatte biodrivstoffet. Innholdet i disse rapportene er en del av deres revisorkontrollerte rapportering til Miljødirektoratet.

Preem har utviklet systemstøtte som sikrer at kunderapportene revisorkontrolleres på samme måte som rapporten som leveres til Miljødirektoratet. Det er ikke et myndighetskrav at slike dokumenter kontrolleres av en tredjepart, men en selvpålagt tredjepartskontroll Preem mener er viktig og nødvendig for at alle parter skal kunne være sikre på at innholdet er riktig og i tråd med det som er rapportert til norske myndigheter.

Type biodrivstoff

Preem har i 2019 levert ulike typer biodrivstoff i produktmiksen, men hovedvekten
har vært på HVO i dieselprodukter. Det utgjør 51 % av det omsatte biodrivstoffet.

Type biodrivstoff

Råstoff

Biodrivstoff produseres fra ulike råstoffer. I 2019-omsetning er det raps (44 %),
dyrefett kategori 1 og 2 (30 %) og tallolje (17 %) som er de sentrale råstoffene.

Dyrefett kategori 1 og 2, tallolje og brukt frityrolje er råstoff som gir status som
avansert biodrivstoff. For Preem utgjør dermed de avanserte råstoffene rett i
underkant av 50 % av råstoffmiksen for omsetningen i 2019.

Råstoff Preem

Preem leverer utelukkende bærekraftig biodrivstoff med bærekraftegenskaper fri
for palmeolje, PFAD og soya som råstoff. Dette er råstoffer med risiko for høy
avskoging av for eksempel regnskog.

Opprinnelsesland

Råstoffene for biodrivstoffet Preem omsetter kommer fra flere forskjellige land. For
2019 ligger hovedvekten på Russland (41 %) og USA (38 %). Det er også omsatt en
del biodrivstoff med opprinnelse i Sverige (11 %) og Storbritannia (6 %).

Opprinnelsesland

Sertifiseringsordninger

Produktforskriften krever at biodrivstoffet som omsettes i Norge er i tråd med EUs
bærekraftskriterier. Det kan dokumenteres på to alternative måter.

  • Sertifisering under godkjent frivillig ordning.
  • Egen dokumentasjon med etterfølgende revisorkontroll.

Godkjente frivillige ordninger (som for eksempel ISCC) og egen dokumentasjon
med etterfølgende revisorkontroll er likestilt som dokumentasjon på oppfyllelsen
av EUs bærekraftskriterier.

For Preem sin omsetning i 2019 har 54 % av biodrivstoffet vært godkjent under
ISCC som frivillig ordning. Resten av omsetningen (46 %) er verifisert av PwC
gjennom en selvstendig revisorkontroll.

Sertifiseringsordninger

 Agrikjøp-avtalen med Preem gir bedriften din gode priser på miljøvennlige oljeprodukter 

* Utslippsreduksjon i tonn CO2-ekvivalenter er beregnet ut fra standard fossile referanseverdier. For bensin er det lagt til grunn 2,87 kg pr. liter drivstoff og for diesel 3,23 kg pr. liter drivstoff.
** CO2-ekvivalenter er en omregnet enhet som ikke bare omfatter karbondioksid (CO2), men også andre klimagasser som metan (CH4), lystgass (N2O) og fluorgasser (HFK, PFK og SF6).
*** Kravene for 2019 er spesifisert i produktforskriften §§ 3-3 og 3-4.